Abielu sõlmimine

Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse. Abiellumisavalduses väljendavad abiellujad soovi sõlmida omavahel abielu. Nad kinnitavad, et ei esine abielu sõlmimist takistavaid asjaolusid.

 

Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhte õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon.

 

 

Kestvus

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. Perekonnaseisuametnik võib mõjuvatel põhjustel ühekuulist tähtaega lühendada ning kolmekuulist tähtaega pikendada kuni kuue kuuni. 

 

Riigilõiv

 

30 eurot (alates 01.01.2016)

 

Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 
 Pangakonto:

-  SEB pank       EE891010220034796011

-  Swedbank      EE932200221023778606

-  Nordea Bank  EE701700017001577198

-  Danske Bank  EE403300333416110002

 

 Viitenumber: 2900082799 abielu sõlmimisel Põlva Maavalitsuses
 Selgitus: abielukande tegemine
 Riigilõivu saab tasuda ka kohapeal sularahas. 
 
Õigusaktid

 

Vastutaja
Maiken Jüriöö, 799 8921, e-post maiken.jyrioo@polva.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Põlva, Kesk  20 , kabinet 33  (või 34 )
Vastuvõtuajad: esmaspäevast neljapäevani 8-11, 13-16, reedeti 8-11.
 
Vajaminevad dokumendid
  • avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • mõlema abielluja sündi tõendav dokument; 
  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud; 
  • kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta; 
  • abielu sõlmimise muu kõrvaldamist kinnitav dokument

Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta(va isikut tõendav dokument), kui abielukande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

 

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks eelnimetatud dokumentidele tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama asjaomase riigi pädeva asutuse tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi (abieluvõimetõend).

 

Abieluvõimetõendit ei pea esitama isik, kes on Eestis elanud vähemalt kuus kuud vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ja kelle perekonnaseisuandmed kajastuvad rahvastikuregistris.


Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid abielukande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlget ei nõuta, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

 

Tulemus

 

 

 

 

 

Lisainfo

Abielukanne rahvastikuregistris. Abielu sõlmimise tõendamiseks väljastatakse abielutõend.

Esmane abielutõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Abielutõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku abielukande  koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

 

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.