« Tagasi

Arutelud Põlva maakonna prioriteetide seadmisel hakkavad lõpusirgele jõudma

Eelmise aasta oktoobrikuus alustatud Põlvamaa arengu- ja tegevuskava uuendamise protsess on jõudnud lõpusirgele ning arutelud ühiste prioriteetide seadmiseks on lõppemas.

 

Euroopa Liidu peagi avanevast piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeetmest ajendatud maakonna arengu- ja tegevuskava uuendamise protsess on jõudnud viimasesse etappi ja sel nädalal on plaanis uuendused kinnitada.

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeetmest saavad Eesti maakonnad 134,8 miljonit eurot toetust ettevõtluse, turismi, ühendusteede ja keskuste tugevdamiseks. Uue meetme puhul on projektivalikul suur tähtsus sellel, milliseid arenguvõimalusi ja kitsaskohti on maakonnas kohapeal neis valdkondades oluliseks peetud.

 

Põlvamaa arengu ja tegevuskava uuendamise protsessis on tänaseks oma arvamuse saanud öelda kohalikud omavalitsused, mitmed ettevõtted ja MTÜd ning kõik soovijad avalikustamise käigus. Samuti on koos käinud ja oma mõtted kirja pannud valdkondlikud töögrupid ning Maaülikool on läbi viinud uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada Põlvamaa arengueelised.

 

Uuenduste ühtseks läbivaks jooneks on maakonna tunnuslause ja arengustrateegia „Rohelisem elu" veelgi tugevam seotus ja põhimõtete laiaulatuslikum kasutamine. Nii keskenduvad maakonna arenguprioriteedid just siinse piirkonna omanäolisuse tugevdamisele ning lisaks hoitud looduskeskkonnale on oluline kohalike põllumajandussaaduste ja toiduainete tootmise, kvaliteetsete turismiteenuste osutamise arendamine, kohalike loodusressursside kasutus ettevõtluses ja energiatõhususe saavutamine ehitussektoris ning vastavate teenuste pakkumine ja lahenduste väljatöötamine.

 

 

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe Kaido Kõivu sõnul on uuendamise protsess on andnud hea võimaluse vaadelda piirkonna arenguvõimalusi laiemalt ning tegevuskavas on seatud põhirõhk koostööprojektidele, mis hõlmavad mitut omavalitsust, edendavad ettevõtlust ja turismi ning loovad töökohti ja seeläbi tõstavad piirkonna atraktiivsust.

 

Lisaks rõhutas Põlva maavanem Ulla Preeden ennekõike ühiste kokkulepete saavutamise vajadust. „Kõige tähtsam on see, et kohalikel elanikel oleks siin põhjust elada ja töötada, et nad tunneksid ennast turvaliselt ja väärtustatuna ning oodatuna tunneks end iga meie külaline", lisas maavanem.

 

Arengukava uuendamise protsessi koordineerib SA Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Arengukava eelnõu valmis Põlva Maavalitsuse, Põlvamaa Arenduskeskuse ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu koostöös. 


Arengukava

PÕLVA MAAKONNA ARENGUKAVA 2015-2020

 

17. oktoobril 2014. aastal algatati Põlva maakonna arengukava uuendamine eesmärgiga uuendada arengukava tekstilise osa statistikat, täiendada seda vastavalt tehtud ettepanekutele, sõnastada selgemalt Põlva maakonna prioriteedid ning värskendada arengukava tegevuskava. Uuendatud arengukavale andis olulise sisendi ka 2014. aasta lõpus valminud Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt koostatud uuring.

 

Arengukava uuendamise protsessi koordineerisid MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja SA Põlvamaa Arenduskeskus. Muudatuste sisseviimiseks moodustati seitse valdkondlikku töögruppi: haridus ja noorsootöö; kultuur; sport; sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja tervisedendus; elukeskkond; ettevõtlus, maamajandus ja turism; haldus ja avalikud teenused. Töögrupid andsid sisendi statistika uuendamiseks, vaatasid üle vastava valdkonna tegevuskava ning tegid parandus- ja täiendusettepanekud. 

 

Avalikustamine toimus perioodil 29.10 - 12.11.2014. Avalik arutelu toimus 26. novembril Põlva Maavalitsuses. Põlvamaa arengukava 2015-2020 kiideti heaks Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 13.01.2015 otsusega.

 

Uuendatud arengukava on aluseks Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme (PKT) tegevuskava kokkupanemisele, mille sisendi moodustavad maakondlikult prioriteetseks peetud arendusobjektid. 13. jaanuaril toimunud üldkoosolekul koostas Põlvamaa Omavalitsuste Liit omapoolse maakondlikult prioriteetsete arendusobjektide pingerea ning vastav ettepanek esitati maavanemale kaalumiseks.

 

Põlva maakonna arengukava 2015-2020

Lisa 1: valdkondade tegevuskavad 2015-2020
Lisa 2: EMÜ uuring "Põlvamaa piirkondliku konkurentsivõime võimaluste väljaselgitamine ja arengueeldused"

PKT projektid

 

Lisainfo:
Hegri Narusk
SA Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja
799 8958,  512 9072; hegri.narusk@polvamaa.ee
 
Kaido Kõiv
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees
799 8471; 5341 6116; kaido@valgjarve.ee
 
Rutt Riitsaar
Põlva Maavalitsuse regionaalarengu nõunik
799 8928; rutt.riitsaar@polva.maavalitsus.ee