« Tagasi

Kinnitati Põlvamaa uuendatud arengukava aastateks 2015-2020

Põlva maakonna arengukava 2011-2017 muutmine algatati Põlvamaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkoosoleku 17.10.2014 otsusega eesmärgiga uuendada arengukava tekstilise osa statistikat, täiendada seda vastavalt tehtud ettepanekutele, sõnastada selgemalt Põlva maakonna prioriteedid ning värskendada arengukava tegevuskava. Uuendatud arengukava on koostatud perioodiks 2015-2020 ja sellele andis olulise sisendi 2014. aasta lõpus valminud Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt koostatud uuring „Põlvamaa piirkondliku konkurentsivõime võimaluste väljaselgitamine ja arengueeldused".

 

Arengukava uuendamise protsessi koordineerisid MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja SA Põlvamaa Arenduskeskus. Muudatuste sisseviimiseks moodustati seitse valdkondlikku töögruppi: haridus ja noorsootöö; kultuur; sport; sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja tervisedendus; elukeskkond; ettevõtlus, maamajandus ja turism; haldus ja avalikud teenused. Töögrupid andsid sisendi statistika uuendamiseks, vaatasid üle vastava valdkonna tegevuskava ning tegid parandus- ja täiendusettepanekud.

 

Arengukava dokumendi avalikustamise protsessi käigus said huvilised võimaluse tagasiside andmiseks ning parandus- ja täiendusettepanekute tegemiseks. Arengukava avalik arutelu toimus 26. novembril 2014.a. Põlva maakonna arengukava 2015-2020 kiideti heaks Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 13.01.2015 otsusega.

 

Põlvamaa edaspidises arengus on oluline seonduvalt maakonna tunnuslausega „Põlvamaa – rohelisem elu" panna rohkem rõhku olemasolevate ressursside laiemale ja efektiivsemale kasutamisele ning nendega seotud valdkondade arendamisele. Eesti Maaülikooli uuringu tulemusena nähakse eelisarendatavatena eelkõige looduslike ehitusmaterjalide ja energiatõhusa ehituse valdkonda, turismi, mahepõllumajandust ning niššitoodangule spetsialiseerunud toiduainetetööstust, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuseid.

 

„On hea meel, et maakonna arengukava sai uuendatud ja täiendatud ning see toimus koostöös kõigi valdkondade spetsialistidega. Tähtis on, et Põlvamaal on eesmärgid ja sihid, kuhu poole püüelda. Kokku on lepitud eelisarendatavad valdkonnad ning prioriteetsemad objektid. Loodan, et see arengukava on hea alusdokument kõigile järgneva perioodi rahataotlejatele ja arendajatele," sõnas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Kaido Kõiv.

 

Uuendatud arengukava on aluseks Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme (PKT) tegevuskava kokkupanemisele, mille sisendi moodustavad maakondlikult prioriteetseks peetud arendusobjektid. 13. jaanuaril toimunud üldkoosolekul koostas Põlvamaa Omavalitsuste Liit omapoolse maakondlikult prioriteetsete arendusobjektide pingerea ning vastav ettepanek esitati maavanemale kaalumiseks.

 

Uuendatud arengukava ja valdkondade tegevuskavad leiad Põlvamaa portaalist!
 

Lisainfo:
Kaido Kõiv
Esimees
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
5341 6116
E-mail: kaido@valgjarve.ee

 


Arengukava

PÕLVA MAAKONNA ARENGUKAVA 2015-2020

 

17. oktoobril 2014. aastal algatati Põlva maakonna arengukava uuendamine eesmärgiga uuendada arengukava tekstilise osa statistikat, täiendada seda vastavalt tehtud ettepanekutele, sõnastada selgemalt Põlva maakonna prioriteedid ning värskendada arengukava tegevuskava. Uuendatud arengukavale andis olulise sisendi ka 2014. aasta lõpus valminud Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt koostatud uuring.

 

Arengukava uuendamise protsessi koordineerisid MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja SA Põlvamaa Arenduskeskus. Muudatuste sisseviimiseks moodustati seitse valdkondlikku töögruppi: haridus ja noorsootöö; kultuur; sport; sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja tervisedendus; elukeskkond; ettevõtlus, maamajandus ja turism; haldus ja avalikud teenused. Töögrupid andsid sisendi statistika uuendamiseks, vaatasid üle vastava valdkonna tegevuskava ning tegid parandus- ja täiendusettepanekud. 

 

Avalikustamine toimus perioodil 29.10 - 12.11.2014. Avalik arutelu toimus 26. novembril Põlva Maavalitsuses. Põlvamaa arengukava 2015-2020 kiideti heaks Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 13.01.2015 otsusega.

 

Uuendatud arengukava on aluseks Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme (PKT) tegevuskava kokkupanemisele, mille sisendi moodustavad maakondlikult prioriteetseks peetud arendusobjektid. 13. jaanuaril toimunud üldkoosolekul koostas Põlvamaa Omavalitsuste Liit omapoolse maakondlikult prioriteetsete arendusobjektide pingerea ning vastav ettepanek esitati maavanemale kaalumiseks.

 

Põlva maakonna arengukava 2015-2020

Lisa 1: valdkondade tegevuskavad 2015-2020
Lisa 2: EMÜ uuring "Põlvamaa piirkondliku konkurentsivõime võimaluste väljaselgitamine ja arengueeldused"

PKT projektid

 

Lisainfo:
Hegri Narusk
SA Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja
799 8958,  512 9072; hegri.narusk@polvamaa.ee
 
Kaido Kõiv
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees
799 8471; 5341 6116; kaido@valgjarve.ee
 
Rutt Riitsaar
Põlva Maavalitsuse regionaalarengu nõunik
799 8928; rutt.riitsaar@polva.maavalitsus.ee