« Tagasi

Mis on Põlvamaa konkurentsieelised?

Eelmisel nädalal, 2. oktoobril kogunesid maavalitsuse, omavalitsuste ja ettevõtete juhid ning spetsialistid maavalitsusse ühise laua taha, et arutada maakonna arengukava värskendamise ja uue regionaaltoetuse meetmega seonduvat.

 

Päeva juhatas sisse maavanem Ulla Preeden, kes rõhutas, et oma maakonna prioriteetide seadmisel tuleb ennekõike lähtuda kohalikust omapärast ja olemasolevatest ressurssidest. Seejuures arvestada tuleb nii naabrite kui ka piirkonda puudutavate laiemate arengu- ja tegevuskavadega. Parimad ideed ja projektid sünnivad koostöös ja selle mõju ulatub ühe omavalitsuse piiridest kaugemale. Oma üleskutse kaasa mõtlemiseks ja kaasa rääkimiseks andis ka Põlvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Kaido Kõiv.

 

Põlvamaa piirkondliku konkurentsivõime võimaluste ja arengueelduste väljaselgitamiseks on meie partneriks Eesti Maaülikool, kes on teostamas uuringut, mille esimesi tulemusi tutvustasid Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professor Rando Värnik ja doktorant Anne Põder.

 

Uuringu eesmärgiks oli enne uue ELi finantsperioodi toetusmeetmete avanemist koguda infot nii ettevõtlusega seotud isikutelt kui kohalike omavalitsuse esindajatelt. Selleks, et kaardistada koostöö võimalused, kasutamata ressursid, tänased kitsaskohad ja eelisarendatavad valdkonnad.

 

Nentida tuli, et kahanev elanikkond ja madalam majanduslik aktiivsus on väikeste piirkondade ühised murekohad ning alates 2005. aastast kuni 2014. aastani on Põlvamaa rahvaarv ligi üheksa protsenti vähenenud. Uuringus joonistusid intervjueeritud Põlvamaa ettevõte ja omavalitsuse juhtide arvamustest välja mõned enam mainitud teemad, mille kaudu piirkonna konkurentsvõimet on võimalik tõsta.

 

Peamiste võimalustena toodi biomajandusega seonduvalt välja kohalike looduslike ressursside kasutus ning energiatõhusa ehituse kompetentsikeskus, samuti aianduse valdkonna parem sidustamine ja arendamine, turismisektoris nii Värska kuurordipotensiaali kui ajaloolise Postitee arendamine, hallmajandus ennekõike sotsiaalhoolekande võtmes ning põllumajandussaaduste väärindamise vajalikkus.

 

Eesmärgiks omaette ei tohiks olla mitte ainult uue loomine, vaid ka juba olemasoleva täiendamine ja laiendamine. Seejuures ühe konkreetse võimalusena märgiti Põlvamaa toodete tunnust „Rohelisem märk", mis võiks saada laiemat tähelepanu ja kasutust. Sisuliselt on tegemist tähisega, mis kinnitab toote või teenuse piirkondlikku päritolu, kõrget kvaliteeti, looduslike materjalide kasutust ning keskkonnasõbralikku tootmist. Nii nagu maakonna tunnuslause „Rohelisem elu" on üks osa Põlvamaa identiteedist, siis seda peaks veelgi rohkem rakendama ja oma tegevustesse integreerima.

 

Põlvamaa arengukava ja tegevuskava värskendamist veab Põlvamaa arenduskeskus. Hetkel toimub töögruppide moodustamine, kes vaatavad läbi olemasolevad dokumendid ja laekunud ettepanekud. Oktoobrikuu teises pooles avalikustatakse tegevuskava kõigile huvilistele arvamuste ja ettepanekute avaldamiseks.

 

Lisainfo:

Rutt Riitsaar

arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Põlva Maavalitsus

799 8928

rutt.riitsaar@polva.maavalitsus.ee


Arengukava

PÕLVA MAAKONNA ARENGUKAVA 2015-2020

 

17. oktoobril 2014. aastal algatati Põlva maakonna arengukava uuendamine eesmärgiga uuendada arengukava tekstilise osa statistikat, täiendada seda vastavalt tehtud ettepanekutele, sõnastada selgemalt Põlva maakonna prioriteedid ning värskendada arengukava tegevuskava. Uuendatud arengukavale andis olulise sisendi ka 2014. aasta lõpus valminud Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt koostatud uuring.

 

Arengukava uuendamise protsessi koordineerisid MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja SA Põlvamaa Arenduskeskus. Muudatuste sisseviimiseks moodustati seitse valdkondlikku töögruppi: haridus ja noorsootöö; kultuur; sport; sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja tervisedendus; elukeskkond; ettevõtlus, maamajandus ja turism; haldus ja avalikud teenused. Töögrupid andsid sisendi statistika uuendamiseks, vaatasid üle vastava valdkonna tegevuskava ning tegid parandus- ja täiendusettepanekud. 

 

Avalikustamine toimus perioodil 29.10 - 12.11.2014. Avalik arutelu toimus 26. novembril Põlva Maavalitsuses. Põlvamaa arengukava 2015-2020 kiideti heaks Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 13.01.2015 otsusega.

 

Uuendatud arengukava on aluseks Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme (PKT) tegevuskava kokkupanemisele, mille sisendi moodustavad maakondlikult prioriteetseks peetud arendusobjektid. 13. jaanuaril toimunud üldkoosolekul koostas Põlvamaa Omavalitsuste Liit omapoolse maakondlikult prioriteetsete arendusobjektide pingerea ning vastav ettepanek esitati maavanemale kaalumiseks.

 

Põlva maakonna arengukava 2015-2020

Lisa 1: valdkondade tegevuskavad 2015-2020
Lisa 2: EMÜ uuring "Põlvamaa piirkondliku konkurentsivõime võimaluste väljaselgitamine ja arengueeldused"

PKT projektid

 

Lisainfo:
Hegri Narusk
SA Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja
799 8958,  512 9072; hegri.narusk@polvamaa.ee
 
Kaido Kõiv
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees
799 8471; 5341 6116; kaido@valgjarve.ee
 
Rutt Riitsaar
Põlva Maavalitsuse regionaalarengu nõunik
799 8928; rutt.riitsaar@polva.maavalitsus.ee