« Tagasi

Uuendamisel olev maakonna arengukava ootab parandus- ja täiendusettepanekuid

17. oktoobril algatas Põlvamaa Omavalitsuste Liit maakonna arengukava uuendamise. Arengukava tekstiline osa kehtib 2017. aastani, kuid tegevuskava kaotas kehtivuse 2013. aasta lõpuga. Uus arengu- ja tegevuskava koostatakse aastateks 2015-2020 ning sinna oodatakse ka Põlvamaa elanike, ettevõtete, MTÜde jt panust.

Euroopa Liidu uue rahastusperioodi valguses keskendutakse uuendatavas arengukavas enim ettevõtluse arendamisele, uute töökohtade loomisele ning infrastruktuuri parendamisele.

Arengukava eelnõu valmis Põlva Maavalitsuse, Põlvamaa Arenduskeskuse ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu koostöös. Tööprotsessi tervikuna juhib SA Põlvamaa Arenduskeskus.

Kehtiva arengukava tekstilise osa ja uuendatud arengukava eelnõu veebiversiooniga on võimalik tutvuda maakonna portaalis. Paberkandjal eelnõu on kättesaadav Põlvamaa Arenduskeskuses ning Põlvamaa Omavalitsuste Liidu büroos.

Avalikustamise periood kestab 29. oktoobrist 12. novembrini. Selle aja jooksul oodatakse parandus- ja täiendusettepanekuid, mis tuleb esitada vastava vormi (NB! Fail on lisatud manusena!) kaudu ja saata e-mailil arengukava@polvamaa.ee. Kirjalikult esitatavad ettepanekud tuleb saata Põlvamaa Arenduskeskuse nimele aadressil Kesk 20, Põlva 63308, märgusõnaks „arengukava".

Avalikustamisperioodi järgselt toimuvad valdkondlike töögruppide kohtumised, kus vaadatakse üle saabunud ettepanekud ning otsustatakse nende arengukavasse sisseviimise vajadus. Maakonna arengukava avalik arutelu toimub 26. novembril Põlva Maavalitsuses.

Põlvamaa Omavalitsuste Liit plaanib uuendatud arengukava kinnitada veel käesoleva aasta detsembris.


Lisainfo:
Hegri Narusk
Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja
799 8958 / 512 9072
hegri.narusk@polvamaa.ee


Arengukava

PÕLVA MAAKONNA ARENGUKAVA 2015-2020

 

17. oktoobril 2014. aastal algatati Põlva maakonna arengukava uuendamine eesmärgiga uuendada arengukava tekstilise osa statistikat, täiendada seda vastavalt tehtud ettepanekutele, sõnastada selgemalt Põlva maakonna prioriteedid ning värskendada arengukava tegevuskava. Uuendatud arengukavale andis olulise sisendi ka 2014. aasta lõpus valminud Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt koostatud uuring.

 

Arengukava uuendamise protsessi koordineerisid MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja SA Põlvamaa Arenduskeskus. Muudatuste sisseviimiseks moodustati seitse valdkondlikku töögruppi: haridus ja noorsootöö; kultuur; sport; sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja tervisedendus; elukeskkond; ettevõtlus, maamajandus ja turism; haldus ja avalikud teenused. Töögrupid andsid sisendi statistika uuendamiseks, vaatasid üle vastava valdkonna tegevuskava ning tegid parandus- ja täiendusettepanekud. 

 

Avalikustamine toimus perioodil 29.10 - 12.11.2014. Avalik arutelu toimus 26. novembril Põlva Maavalitsuses. Põlvamaa arengukava 2015-2020 kiideti heaks Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 13.01.2015 otsusega.

 

Uuendatud arengukava on aluseks Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme (PKT) tegevuskava kokkupanemisele, mille sisendi moodustavad maakondlikult prioriteetseks peetud arendusobjektid. 13. jaanuaril toimunud üldkoosolekul koostas Põlvamaa Omavalitsuste Liit omapoolse maakondlikult prioriteetsete arendusobjektide pingerea ning vastav ettepanek esitati maavanemale kaalumiseks.

 

Põlva maakonna arengukava 2015-2020

Lisa 1: valdkondade tegevuskavad 2015-2020
Lisa 2: EMÜ uuring "Põlvamaa piirkondliku konkurentsivõime võimaluste väljaselgitamine ja arengueeldused"

PKT projektid

 

Lisainfo:
Hegri Narusk
SA Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja
799 8958,  512 9072; hegri.narusk@polvamaa.ee
 
Kaido Kõiv
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees
799 8471; 5341 6116; kaido@valgjarve.ee
 
Rutt Riitsaar
Põlva Maavalitsuse regionaalarengu nõunik
799 8928; rutt.riitsaar@polva.maavalitsus.ee