« Tagasi

Euroopa Komisjon andis ülevaate rände tegevuskava rakendamise tulemustest

Euroopa Komisjoni ja ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja täna avaldatud aruande kohaselt on ebaseaduslikud piiriületused peamistel rändeteedel 2017. aastal vähenenud 63% ning ühised jõupingutused ELi välispiiride valvamiseks, koostööks partnerriikidega ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemisel, rändajate kaitse parandamiseks ja inimsmugeldajate vastu võitlemiseks on tulemuslikud.

 

„Alates 2015. aastast oleme oma ühistöös rände paremaks terviklikuks haldamiseks teinud tegelikke edusamme. Ent me ei ole veel jõudnud eesmärgile ja peame selle teemaga veel mõnda aega tegelema. Seega peame jätkama oma ulatuslikke ja ühiseid jõupingutusi veel suurema energia ja otsustavusega, et kinnistada tulemused ja viia Euroopa rände tegevuskava täielikult ellu. Ränne on endiselt meie kodanike olulisim mure ja see küsimus peaks jääma ka meie jaoks esmatähtsaks," märkis komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.

 

Septembrist on Euroopa Liit veelgi suurendanud oma toetust rände algpõhjustega tegelemiseks. Türgis edeneb hästi lepingute sõlmimine pagulasrahastu raames, mille jaoks on 2017. aasta lõpuni kavandatud 3 miljardit eurot. Alates oktoobrist saab nüüd miljon kõige haavatavamat Süüria pagulast kord kuus elektroonilisi sularahaülekandeid.

 

Kaks aastat pärast ellukutsumist suurendab Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfond stabiilsust ja vastupanuvõimet, toetades majanduslikku arengut ja rände haldamist erinevat laadi kriiside ja hädaolukordade all kannatavates riikides.

 

Suuremat tähelepanu on pööratud sellele, et parandada koostöös ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR), UNICEFi ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsiooniga (IOM) kohutavaid elutingimusi, mida rändajad peavad Liibüas sageli taluma. Peaaegu 4000 rändajat ja üle 2000 ümberasustatud Liibüa perekonna on saanud arstiabi ja elementaarset abi ning kinnipidamiskeskustes viibivale rohkem kui 14 000 rändajale antakse arstiabi.

 

Samuti võideldakse inimsmugeldamisega ning päästetakse elusid kõrbes ja merel. Aafrika hädaolukorra usaldusfond toetab IOMi ja Nigeeria ametiasutuste tööd, et viia kõrbes läbi otsingu- ja päästetegevust. Seni on päästetud üle 1100 rändaja, kelle inimsmugeldajad olid 2017. aastal hüljanud. Üle 15 000 rändaja, kellest üle 10 000 oli Liibüas, on juba kasutanud vabatahtliku tagasipöördumise võimalust ning intensiivistatakse koostööd Liibüa naaberriikidega, et aidata suuremal arvul rändajail Liibüast koju naasta.13 laevaga on ELi operatsioonide Triton ja Sophia käigus jätkatud liikmesriikide tegevuse toetamist merel, et päästa elusid ning pidada kinni inimkaubitsejaid ja -smugeldajaid.

 

2015. aasta juulis vastuvõetud ELi ümberasustamiskava saab peagi edukalt lõpule viidud ning ELi-Türgi kokkuleppe alusel toimuvad ümberasutamised jätkuvad ühtlases tempos – kavade käivitamisest saadik on ümber asustatud üle 25 700 isiku. Septembris käivitas komisjon uue kava asustada 2019. aasta oktoobriks ümber vähemalt 50 000 kõige haavatavamat pagulast. Seni on saadud üle 34 400 ümberasustamislubaduse 16 liikmesriigilt.

 

Lõpule on jõudmas ka 2015. aasta ümberpaigutamise kava. Ümber on jäänud paigutada ainult 750 isikut Kreekast ja 3100 Itaaliast. Seni on ümber paigutatud 31 500 inimest. Kui peaaegu kõik liikmesriigid on oma õiguslikke kohustusi täitnud, siis ei ole Tšehhi Vabariik, Ungari ja Poola siiani võtnud mingeid meetmeid, et lahendada komisjoni juulikuu põhjendatud arvamuses sisalduvaid kaebusi – seepärast jätkuvad nende riikide suhtes rikkumismenetlused.

 

Vaadates tulevikku ja märkides, et rändealane sise- ja välistegevus on omavahel tihedalt seotud, kutsuvad komisjon ja kõrge esindaja üles ELi, liikmesriikide ja partnerriikide edasisele kooskõlastatud tegutsemisele. Selleks, et Aafrika usaldusfond saaks programmide toetamist eelkõige Liibüas ja Põhja-Aafrikas jätkata, peavad liikmesriigid oma rahalist osalust suurendama. Ümberasustamisega seoses peaksid liikmesriigid jätkama vastuvõtulubaduste andmist, et täita eesmärk, mis on vähemalt 50 000 ümberasustatavat. Siis saaks alustada konkreetsete ümberasustamismenetluste kavandamist.

 

Kuna tagasisaatmiste määr ei ole ELi tasandil ikka veel rahuldav, nõuab see valdkond kõigilt pühendumist, et tagada tegelikud edusammud. Liikmesriike palutakse omalt poolt koguda ja esitada tagasisaatmiste kohta rohkem andmeid, et oleks võimalik paremini hinnata tagasisaatmiste tulemuslikkust ja seda, kus oleks kasu Euroopa piiri- ja rannikuvalve abist.

 

ELi-Türgi kokkuleppe kohaselt peavad Kreeka ametiasutused suurendama oma jõupingutusi ja eraldama asjakohased vahendid, et tagada tõhus tagasisaatmine Türgisse. Alates märtsist 2016 on toimunud vaid 1969 tagasisaatmist.

 

Lisateave

Euroopa rände tegevuskava eduaruanne

#MigrationEU

Pressiteate täistekst

http://demod.adm.ee/ek/separator.jpgEuroopa Komisjoni Esindus Eestis
Avalikkussuhete osakond
Tel: 626 4400, 51 80 767

 


EUROPE DIRECT'i teabekeskus - Põlvamaa

Euroopa Liidu alase teabe edastamiseks on Eestis loodud võrgustik. Antud võrgustiku üheks osaks on maakondlike teabekorraldajate infovõrgustik, mille eesmärgiks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu puudutavates küsimustes. 

 

   

Peamised tegevused:

 • EL-alase erapooletu informatsiooni andmine
 • Eurointegratsiooniga seonduvatele küsimustele vastamine või infootsija suunamine vajaliku Euroopa Liidu allikani 
 • EL teabepäevade, loengute, kursuste korraldamine soovijatele 
 • EL projektide nõustamine
 • Rahvusvahelise projekti-koostöö informeerimine ja soodustamine erinevates EL programmides 
 • Projektidele partnerite leidmine Euroopa riikidest
 • Euroopa Liidu teemalise koolituse korraldamine vastavalt nõudlusele 
 
Kohapeal on võimalik:
 • Tutvuda Euroopa Liidu alaste trükistega
 • Saada tasuta infomaterjale Euroopa Liidu kohta
 • Saada nõu Euroopa Liidu alaste ürituste korraldamisel
 • Saada teavet selle kohta, kuidas ja kust leida vajalikku informatsiooni

Kontakt:

Europe Direct'i Põlvamaa teabekeskuse avatud infonurk asub
Põlva Maavalitsuse III korrusel
Kesk 20, Põlva
 
Europe Direct'i Põlva Teabekeskus on avatud E-R 9-15.
 
 
 
 

ED teabekeskuse töötajad:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

regionaalprogrammide ja teavitustegevuse peaspetsialist 

 

Henari Kamenik

 

 

799 8903

 

henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 41

 

 

noorsootöö peaspetsialist

 

Karin Viljus

799 8945

karin.viljus@polva.maavalitsus.ee

kabinet 27

 

 

Europe Direct infoliini

Teavet saab helistades Europe Direct infoliini tasuta* numbril üle kogu Euroopa Liidu (teenus on kasutatav tööpäevadel kella 9.00–18.30 Kesk-Euroopa aja järgi): 00 800 6 7 8 9 10 11

* mõned mobiilioperaatorid ei võimalda helistada numbritele, mis algavad 00800, või küsivad nende kõnede eest tasu. Teatavatel juhtudel telefoniautomaatidest või hotellidest helistades võivad kõned olla tasulised.

 

Teavet saab ka Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse euroinfo telefonil 800 3330. Eestist helistades on kõned tasuta. Telefon on avatud E–R kella 11.00–19.00.

 

 

Jaga oma kogemust ning täida TAGASIDEVORM, nii saame teabepunkti tegevust täiustada!