Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi 2017 Põlva maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 31. märts kuni 01. juuni 2017. Taotluste vastuvõtt toimub kõikides Põlvamaa omavalitsustes. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb allkirjastatult esitada paberil või digitaalselt elukohajärgsele vallavalitsusele.

 

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 1.01.2017);
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse  panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

 

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2012-2016, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

 

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat arvates taotluse esitamise päevast. 

 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. 

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 28.03.2017 nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument".

 

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

 

Valdkonnaga tegelev ametnik Põlva Maavalitsuses

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

regionaalarengu nõunik

Aivo Ülper

799 8911

aivo.ylper@polva.maavalitsus.ee

kabinet 37

 

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades

Vald

Kontaktisik

Telefon

E- post

Ahja vald

Valve Luude

799 3971

valve@ahja.ee

Kanepi vald

Ülar Kõrge

797 6317

majandus@kanepi.ee

Kõlleste vald

Piret Rammul

792 3448

arendus@kolleste.ee

Laheda vald

Alar Alapert

799 9347

alar@laheda.ee

Mikitamäe vald

Maivi Laar

795 4433

arendus@mikitamae.ee

Mooste vald

Ago Käis

797 9332

ago@mooste.ee

Orava vald

Rein Kraak

799 9366

rein@orava.ee

Põlva vald

Aigi Jänes

799 9478

aigi.janes@polva.ee

Räpina vald

Ester Lemats

Miia Kasearu

799 9512

799 9510

ester@rapina.ee

miia@rapina.ee

Valgjärve vald

Merlika Niidumaa

799 8439

merlika@valgjarve.ee

Vastse-Kuuste vald

Lennart Liba

797 6381

lennart@vkuuste.ee

Veriora vald

Külli Pähn

795 8533

kylli@veriora.ee

Värska vald

Ulvi Oper

5786 9861

ulvi@verska.ee

 

JUHENDMATERJALID

 

Info salvkaevude rajamise kohta Keskkonnaameti veebilehel

Info puurkaevude rajamise kohta Keskkonnaameti veebilehel

Veehaarde sanitaarkaitseala

Joogivee analüüsimine hajaasustuse programmi raames

Käsiraamat „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas."

Hajaasustuse programmi info Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel