Järelevalve kohalike omavalitsuste haldusaktide üle

Järelevalve sisu

Maavanemal on õigus teostada järelevalvet maakonna kohalike omavalitsusüksuste haldusaktide õiguspärasuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses kohalike omavalitsusüksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle.

Maavanemal on õigus nõuda maakonna kohalike omavalitsusüksuste jõustunud õigusaktide ärakirju. Kohalikud omavalitsusüksused on kohustatud ärakirjad esitama hiljemalt seitsmendal päeval pärast maavanema nõude saamist. Kui maavanem leiab, et kohaliku omavalitsusüksuse haldusakt või selle andmata jätmine on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, võib ta 30 päeva jooksul haldusakti andmisest või sellest keeldumisest teadasaamisest arvates teha kirjaliku ettepaneku tunnistada haldusakt kehtetuks, viia see õigusnormidega vastavusse või anda nõutav haldusakt välja. Kui maavanem leiab, et kehtetuks tunnistatud haldusakti õigusvastased tagajärjed rikuvad avalikku huvi, võib ta kolme aasta jooksul haldusakti andmisest arvates teha kirjaliku ettepaneku kõrvaldada haldusakti tagajärjed. Ettepaneku võib esitada ka koos ettepanekuga tühistada haldusakt, mis tagajärjed tekitas. Kui kohalik omavalitsusüksus ei ole 30 päeva jooksul pärast maavanema kirjaliku ettepaneku saamist haldusakti kehtetuks tunnistanud, seda õigusnormidega kooskõlla viinud, nõutavat haldusakti andnud või haldusakti tagajärgede kõrvaldamist otsustanud, võib maavanem esitada protesti halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

 

Seaduslik alus

Vabariigi Valitsuse seadus § 85 lg 1.

 

Järelevalve algatamine

Järelevalve algatab maavanem kodaniku kaebuse alusel (omavalitsuse konkreetse üksikakti peale). Kaebus peab sisaldama argumente, mil moel konkreetne üksikakt kodaniku õigusi rikub ja ei ole tema arvamuse kohaselt seaduslik.

 

Vastutav ametnik:

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

 

maasekretär

 

Kristina Aabrams 799 8901

kristina.aabrams@polva.maavalitsus.ee

kabinet 14