Euroopa jõulupuu projekt

September- detsember 2017, maakonna koolidele (1-5)

 

Eesmärk: Läbi jõulupuu dekoratsioonide ja oma riigi/piirkonna tutvustava info vahetuse teiste EL riikmesriikide koolidega anda õpilastele ja õpetajatele uusi/täiendavaid teadmisi Euroopa kultuurist, EL riikidest, ajaloost, traditsioonidest, luua sidemeid oma piirkonna koolidega. Rikastab kultuuride erinevusi ja mitmekesisust ning tugevdab sildade loomist EL riikide vahel.

 

Projekti algatajaks ja partneriks on Suurbritannia Wrexham Europe Direct´i teabekeskus.

See on kultuurivahetusprojekt, kus noored üle Euroopa saavad valmistada jõuluehteid ja teha oma kooli, riiki, traditsioone hõlmava infopaketi, mida vahetatakse teiste EL liikmesriikide koolidega. Koolid ise ei pea partnereid leidma, seda koordineerime ja vahendame meie. See on loov ja lõbus tegevus lastele ja koolitab noori läbi teiste EL liikmesriikide tundmise. Tehes jõuluehteid ja koondades teavet oma piirkonna jõulutraditsioonidest ja vahetades seda teiste riikidega, saavad õpilased rohkem teada teiste riikide kultuurist, keelest ja tradistioonidest, aidates mõista, mis tähendab olla Euroopa kodanik. Õpilased saavad teada, kuidas tähistatakse jõule teistes Euroopa riikides. Jõuluehete vahetuse käigus saavad koolid teha koostööd üle kogu EL, saada uusi   kontakte ja jätkata hiljem suhtlust partneritega. See julgustab koostööle ja rahvusvahelisele suhtlusele. Projekti lõpus valmib Euroopa Jõulupuu, mida kaunistavad erinevate EL riikide jõuluehted ja mille ümber saab korraldada temaatilise jõulupeo tutvustamaks EL riike, traditsioone ja kultuuri. Samuti saavad õpetajad EL liikmesriikidest saadud infot kasutada koolitundide läbiviimisel, tunni mitmekesistamisel ja huvitavamaks muutmisel. Europe Direct Luxembourg koostab brošüüri projektis osalevate koolide lastest ja jõuluehetest.

 

Partnerid:  Suurbritannia Wrexham Europe Direct, Põlva maavalitsus, maakonna koolid