Infoseminar EL põhiõiguste kaitsest ja eetikanormidest sotsiaalset kaitset ja abi vajavate inimestega töötajatele

September 2017

 

Eesmärk: Teavitada sotsiaalvaldkonnaga tegelevaid töötajaid EL põhiõiguste kaitsest, eetikanormidest ja tõsta sotsiaaltöötajate töökvaliteeti sotsiaalset kaitset ja abi vajavate inimestega töötamisel. Seminari üldisem eesmärk on koostöö tugevdamine, kogemuste vahetamine ja uute teadmiste omandamine riigi ja Euroopa Liidu poolt pakutavatest võimalustest.

Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatel inimestel on märkimisväärne roll abi ja toe pakkumisel piiratud võimalustega ühiskonnaliikmetele ja abivajajatele, kes tegelevad laste, noorte, eakate, puuetega inimeste ja majanduslikes raskustes inimeste aitamisega ning et nende tegevust muuta tulemuslikumaks korraldab teabekeskus koostöös maavalitsuse sotsiaalvaldkonna, Puuetega Inimeste Koja ja TÜ ühiskonnateaduste Instituudiga õppeseminari teemal „Heaolu loov abi ja sotsiaaltöö eetika EL näitel" Seminar keskendub ühele sotsiaaltöö põhiküsimusele: kuidas aidata inimesi nii, et aidatavad tajuksid seda heaolu loovana, et sellest võidaks ühiskond kogu Euroopas ja et sotsiaaltöötajad tunneksid, et nad teevad head tööd ning täiustuvad inimese ja töötajana. Lähtudes kutsestandarditest (vt http://eswa.ee/), toetab seminar sotsiaaltöötaja teadlikkust Euroopa inim- ja põhiõiguste rollist sotsiaaltöö praktikas ja kutse-eetikas ning arendab reflektsioonivõimet.  Seminaril tutvustatakse Euroopa häid praktikaid ühe või kahe EL liikmesriigi näitel.

 

Partnerid: Puuetega Inimeste Koda, TÜ Ühiskonnateaduste Instituut, CIF Estonia, Põlva maavalitsus

 

Sihtrühm: KOV-de sotsiaaltöötajad ja hooldekodude, lasteaedade töötajad, juhatajad