Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru tulemused

Maavanema 06.11.2017 korraldusega rahastatakse Põlva maakonnale 2017. aastaks eraldatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest sügisvoorus kokku 19 projekti kahest meetmest kogumahus...

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on avatud

Kuni 2. oktoobrini on avatud Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor.  Programmist saab taotleda toetusi kahest meetmest: kogukonna areng ning elukeskkonna ja...

Selgusid kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru tulemused

Põlva maavanema Igor Taro 15. mai korraldusega rahastatakse Põlva maakonnale 2017. aastaks eraldatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest kevadvoorus kokku 18 projekti kahest...

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor on avatud

Kuni 3. aprillini on avatud Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor.  Programmist saab taotleda toetusi kahest meetmest: kogukonna areng ning elukeskkonna ja...

Kohaliku omaalgatuse programm

Sügisvoor 2017

 


Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Taotluste esitamise tähtaeg: 02. oktoober 2017.a. kell 16:30.
Taotlused tuleb esitada asukohajärgsesse maavalitsusse (maavalitsuste kontaktid).

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku omaalgatuse programmi e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.10.2017).
 
 
Kogukonna areng (meede 1)
Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine (meede 2)
 
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; tarmo@kysk.ee; 656 0487, 5301 3652  ja maavalitsused.
Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.
 

Valdkonnaga tegelev ametnik Põlva Maavalitsuses

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

regionaalprogrammide ja teavitustegevuse peaspetsialist 

 

Henari Kamenik

 

 

799 8903

 

henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee

 

kabinet 41

 

 

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

 

KOPi strateegiline alusdokument on  "Kodanikuühiskonna arengukava  2011- 2014", mille peatükis "Kodanikeühenduste tegevusvõimekus ja elujõulisus"  on kirjeldatud eesmärk: "Riigiasutused ja kohalikud omavalitsused toetavad kodanikuühenduste tegevust. Kodanikuühendused on tegevus- koostöö- ja jätkusuutlikud ning sotsiaalsete muutuste algatajad ja elluviijad".KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks  ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.Rahastatakse projekte, mille eesmärkide saavutamisel ühendus pakub konkreetseid lahendusi kooskõlas programmi üldise strateegilise eesmärgiga. Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.

 

 

Toetatakse avalikes huvides piirkondlikult tegutsevaid ühendusi (küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides tegutsev ühendus) -  mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ning mille asutajate hulka ei kuulu kohalik omavalitsus või riik.


Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon või maakonna ulatuses sihtgrupi liikmeid ühendav organisatsioon ja projekt vastab meetme eesmärgile.

 

Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks (va erivajadustega inimeste heaks tegutsevad ühendused).

 

Avalikes huvides tegutseva taotleja:

-       Eesmärgid ja tegevused (sh teavitamine) on suunatud avalikkusele

-       Tegutsetakse liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi (välja arvatud erivajadustega inimesed) heaks;

-       Tegutsetakse küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides

 


Välistatud on järgmiste taotlejate toetamine:

-       erakonnad, äriühingud ja äriühingute (ettevõtjate) liidud, ametiühingud;

-       ameti-, kutse- ja erialaliidud

-       korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- jmt ühistud/liidud;

-       ühendused, kui nende registrijärgne asukoht on teises maakonnas;

-       ühendused, kui ühenduse tegevuse eesmärgid ja sihtgrupp ületab ühe maakonna piirid.

 

 

NB! Alates 2014 aastast ei toetata enam seltsinguid!
 

Taotluste andmise kord ja tingimused on toodud kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta programmdokumendis aadressil: http://www.kysk.ee/kop