« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor on avatud

Kuni 3. aprillini on avatud Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor.  Programmist saab taotleda toetusi kahest meetmest: kogukonna areng ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mida pole asutanud või milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. aprilli kella 16.30-ks Põlva Maavalitsusele. Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval maavalitsuse kodulehel ja aadressil http://kysk.ee/kop.

  

Maavalitsuse regionaalarengu ja programmide peaspetsialist Aivo Ülper rõhutab, et rahastust saavad eelkõige projektid, mille mõju kogukonnale on lai ning mis kaasavad tegevusse võimalikult suure sihtgrupi. „Oluline on ka jätkusuutlikkus. Ühekordne üritus, mis iga aasta vajab samasugust toetust, ei ole KOP-i mõistes jätkusuutlik. Samamoodi ei ole seda investeering, mis paari aasta pärast vajab uut toetust selle hooldamiseks/parandamiseks." Eduka projektitaotluse esitamiseks soovitab Ülper eelkõige korralikult uurida programmdokumenti, millest ka hindamiskomisjon oma otsustes lähtub. Samuti saab alati nõu küsida Põlvamaa Arenduskeskuse konsultantidelt.

 

Programmi ja toetuse taotlemise tingimusi tutvustav teabepäev toimub Põlva Maavalitsuses (Kesk 20, III korrus) 16. märtsil algusega kell 13.00. Teabepäev on tasuta ja kestab kuni 3 tundi. Lisaks kohaliku omaalgatuse programmile antakse teabepäeval ülevaade ka kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlikust toetusvoorust. Teabepäeval osalemisest teatada tel 799 8911 või aadressil aivo.ylper@polva.maavalitsus.ee hiljemalt 14. märtsi lõunaks.

 

KOP-i eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-ist toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnateenuste arendamist.


Kohaliku omaalgatuse programm

Sügisvoor 2017

 


Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Taotluste esitamise tähtaeg: 02. oktoober 2017.a. kell 16:30.
Taotlused tuleb esitada asukohajärgsesse maavalitsusse (maavalitsuste kontaktid).

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku omaalgatuse programmi e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.10.2017).
 
 
Kogukonna areng (meede 1)
Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine (meede 2)
 
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; tarmo@kysk.ee; 656 0487, 5301 3652  ja maavalitsused.
Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.
 

Valdkonnaga tegelev ametnik Põlva Maavalitsuses

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

regionaalprogrammide ja teavitustegevuse peaspetsialist 

 

Henari Kamenik

 

 

799 8903

 

henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee

 

kabinet 41

 

 

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

 

KOPi strateegiline alusdokument on  "Kodanikuühiskonna arengukava  2011- 2014", mille peatükis "Kodanikeühenduste tegevusvõimekus ja elujõulisus"  on kirjeldatud eesmärk: "Riigiasutused ja kohalikud omavalitsused toetavad kodanikuühenduste tegevust. Kodanikuühendused on tegevus- koostöö- ja jätkusuutlikud ning sotsiaalsete muutuste algatajad ja elluviijad".KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks  ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.Rahastatakse projekte, mille eesmärkide saavutamisel ühendus pakub konkreetseid lahendusi kooskõlas programmi üldise strateegilise eesmärgiga. Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.

 

 

Toetatakse avalikes huvides piirkondlikult tegutsevaid ühendusi (küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides tegutsev ühendus) -  mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ning mille asutajate hulka ei kuulu kohalik omavalitsus või riik.


Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon või maakonna ulatuses sihtgrupi liikmeid ühendav organisatsioon ja projekt vastab meetme eesmärgile.

 

Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks (va erivajadustega inimeste heaks tegutsevad ühendused).

 

Avalikes huvides tegutseva taotleja:

-       Eesmärgid ja tegevused (sh teavitamine) on suunatud avalikkusele

-       Tegutsetakse liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi (välja arvatud erivajadustega inimesed) heaks;

-       Tegutsetakse küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides

 


Välistatud on järgmiste taotlejate toetamine:

-       erakonnad, äriühingud ja äriühingute (ettevõtjate) liidud, ametiühingud;

-       ameti-, kutse- ja erialaliidud

-       korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- jmt ühistud/liidud;

-       ühendused, kui nende registrijärgne asukoht on teises maakonnas;

-       ühendused, kui ühenduse tegevuse eesmärgid ja sihtgrupp ületab ühe maakonna piirid.

 

 

NB! Alates 2014 aastast ei toetata enam seltsinguid!
 

Taotluste andmise kord ja tingimused on toodud kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta programmdokumendis aadressil: http://www.kysk.ee/kop