« Tagasi

Selgusid kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru tulemused

Pikkade traditsioonidega kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoorust sai Põlvamaal toetust 20 projekti. Kohalike kogukondade koostööle ja arengule suunatud tegevusi rahastatakse kokku kahest meetmest summas 26 846 eurot.

 

Oktoobri alguses lõppenud sügisvoorus esitati maavalitsusse kokku 28 taotlust, hindamisele läks esimesse meetmesse 14 projekti ja teise meetmesse 11 projekti.

 

„Hea näitena edukamatest projektidest selles voorus oli MTÜ Nedsaja Küla Selts projekt, kus noored ja aktiivsed küla eestvedajad on järjepidevalt arendanud küla kooskäimise kohta ning algatanud erinevaid tegevusi. Mõned aastad tagasi oli Nedsaja küla vaikne ja paljud talud olid tühjad, kuid käesolevaks ajaks on kasvanud külaelanike arv ja mitmetesse uutesse tegevustesse on kaasatud külakogukond," märkis hindamiskomisjoni esimees Rutt Riitsaar. „MTÜ Maaritsa küla projekt lauamängude hankimiseks lastele ja noortele on kogukonna koostööks sobiv näide. Samuti MTÜ Karilatsi Küla Seltsi soov vabaühenduste tutvustamiseks koostada kõigi piirkonna MTÜ-de tutvustamiseks voldikud," jätkas Riitsaar.

 

Järgmise vooru tähtaeg on 01. aprill 2017. KOP programm on küll pikkade traditsioonidega, kuid aja jooksul on muutunud mitmed programmi tingimused. Riitsaar palub taotlejatel, kes kahtlevad idee või tegevuste sobivuses, võtta eelnevalt ühendust Aivo Ülperiga (aivo.ylper@polva.maavalitsus.ee) Põlva Maavalitsusest või Kaisa Tammojaga (kaisa.tammoja@polvamaa.ee) Põlva Arenduskeskusest. „Samuti kaaluge enne taotluse esitamist, kas projekt sobib meetmesse üks (tegevused ja sündmused) või meetmesse kaks, kus on lubatud ka investeeringud ja soetused."

 

KOP-i programmi rahastab Rahandusministeerium läbi Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitali ja eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-ist toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnateenuste arendamist.

 


Kohaliku omaalgatuse programm

Sügisvoor 2017

 


Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Taotluste esitamise tähtaeg: 02. oktoober 2017.a. kell 16:30.
Taotlused tuleb esitada asukohajärgsesse maavalitsusse (maavalitsuste kontaktid).

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku omaalgatuse programmi e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.10.2017).
 
 
Kogukonna areng (meede 1)
Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine (meede 2)
 
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; tarmo@kysk.ee; 656 0487, 5301 3652  ja maavalitsused.
Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.
 

Valdkonnaga tegelev ametnik Põlva Maavalitsuses

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

regionaalprogrammide ja teavitustegevuse peaspetsialist 

 

Henari Kamenik

 

 

799 8903

 

henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee

 

kabinet 41

 

 

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

 

KOPi strateegiline alusdokument on  "Kodanikuühiskonna arengukava  2011- 2014", mille peatükis "Kodanikeühenduste tegevusvõimekus ja elujõulisus"  on kirjeldatud eesmärk: "Riigiasutused ja kohalikud omavalitsused toetavad kodanikuühenduste tegevust. Kodanikuühendused on tegevus- koostöö- ja jätkusuutlikud ning sotsiaalsete muutuste algatajad ja elluviijad".KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks  ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.Rahastatakse projekte, mille eesmärkide saavutamisel ühendus pakub konkreetseid lahendusi kooskõlas programmi üldise strateegilise eesmärgiga. Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.

 

 

Toetatakse avalikes huvides piirkondlikult tegutsevaid ühendusi (küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides tegutsev ühendus) -  mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ning mille asutajate hulka ei kuulu kohalik omavalitsus või riik.


Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon või maakonna ulatuses sihtgrupi liikmeid ühendav organisatsioon ja projekt vastab meetme eesmärgile.

 

Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks (va erivajadustega inimeste heaks tegutsevad ühendused).

 

Avalikes huvides tegutseva taotleja:

-       Eesmärgid ja tegevused (sh teavitamine) on suunatud avalikkusele

-       Tegutsetakse liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi (välja arvatud erivajadustega inimesed) heaks;

-       Tegutsetakse küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides

 


Välistatud on järgmiste taotlejate toetamine:

-       erakonnad, äriühingud ja äriühingute (ettevõtjate) liidud, ametiühingud;

-       ameti-, kutse- ja erialaliidud

-       korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- jmt ühistud/liidud;

-       ühendused, kui nende registrijärgne asukoht on teises maakonnas;

-       ühendused, kui ühenduse tegevuse eesmärgid ja sihtgrupp ületab ühe maakonna piirid.

 

 

NB! Alates 2014 aastast ei toetata enam seltsinguid!
 

Taotluste andmise kord ja tingimused on toodud kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta programmdokumendis aadressil: http://www.kysk.ee/kop