Koostatav maakonnaplaneering

Maakonnaplaneeringu algatamine

 

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatati uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades.

 

Praegu kehtiv Põlva maakonna planeering on kehtestatud 28.06.2002 maavanema korraldusega nr 1.1-1/99 ja seda on täpsustatud ning täiendatud teemaplaneeringutega „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" ja „Põlva maakonna sotsiaalne infrastruktuur".

 

Eesti riigi eesmärgiks on ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti  2030+" koostamise ajal kokkulepitud visioonile ja arengusuundadele. Riigi üldised huvid võetakse aluseks kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil otsuste tegemiseks. Põhjuseks, miks maakonnaplaneeeringud algatas Vabariigi Valitsus, on vajadus viia maakonna ruumiline planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huvisid.

 

Põlva maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algataja ning koostamise korraldaja on Põlva maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko. Keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi Skepast&Puhkim AS. Maavanem lähtub planeeringu koostamisel maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohtadest. Maakonnaplaneering peab valmima 2016. a lõpuks ja selle kehtestab Põlva maavanem.

 

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

 

Ametikoht Nimi Telefon E-post Kabinet

planeeringute peaspetsialist

Marika Saks 799 8913 marika.saks@polva.maavalitsus.ee 39