Põlva maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

Põlva Maavalitsus teatab Põlva maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust.

 

Maakonnaplaneering koostatakse kogu maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Maakonnaplaneeringu eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele.

 

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel lähtutakse maakonnaplaneeringus käsitletavatest valdkondadest, maakonnaplaneeringu üldistusastmest ning peamisest ülesandest – anda suunised ja põhimõtted järgmistele ruumilise planeerimise tasanditele. Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 40 lõikest 4 käsitletakse KSH aruandes kavandatava tegevuse mõju keskkonnale, sealhulgas inimese tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale, bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele, loomadele, kaitstavatele loodusobjektidele, pinnasele, vee ja õhu kvaliteedile, kliimamuutustele, kultuuripärandile ja maastikele ning hinnangut jäätmetekke võimaluste kohta. KeHJS-i § 40 lõike 2 kohaselt selgitatakse, kirjeldatakse ja hinnatakse KSH käigus maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

Maakonnaplaneering

 

Koostatav maakonnaplaneering

Kehtiv maakonnaplaneering

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

 

Ametikoht Nimi Telefon E-post Kabinet

planeeringute peaspetsialist

Marika Saks 799 8913 marika.saks@polva.maavalitsus.ee 39