Maakonnaplaneering avalikustamiseks

Maakonnaplaneeringu eelnõu

 

Maakonnaplaneeringu eelnõu lisad

LISA 1. Põlva_MP_KSH_aruande_eelnõu_avalikustamiseks

 

LISA 2: Ruumilise arengu analüüs

LISA 3: Planeeringu lähteseisukohad

LISA 4: Teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

LISA 5: Kaitseliidu Põlva maleva lasketiiru asukohavaliku analüüs