Maakonnaplaneeringu avalikustamise tulemustest teavitamine

Põlva maavanem teavitab maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest.

 

Maakonnaplaneering algatati 18.07.2013 ja selle KSH maavanema korraldusega 16.09.2013.

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimus 1.-29.02.2016. Avaliku väljapaneku jooksul laekus maavalitsusele neli kirja ettepanekute ja vastuväidetega ametiasutustelt, omavalitsuselt ja kodanikult. Maavanem esitas kirjalikult oma seisukohad ettepanekute ja vastuväidete esitajatele enne avalikku arutelu.

 

Esitatud ettepanekute ja vastuväidete põhilised teemad olid väärtuslike maastike ja rohelise võrgustiku alade ning vastavate maakasutustingimuste määramine, väärtusliku põllumajandusmaa määramise alused, maanteede koridoride määramine ning riigikaitselised ja taastuvenergeetika arendamise küsimused.

 

Väärtuslike maastike ja rohelise võrgustiku teema on läbinud maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" koostamisel avaliku protsessi, planeering kehtestati 2005. aastal ja selle alusel on neid teemasid väärtustatud ning käsitletud täpsemalt kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes. Koostatava maakonnaplaneeringu protsessis on arvestatud valdade üldplaneeringute lahendusi ja koostöös kohalike omavalitsustega vastavaid kasutustingimusi täpsustatud.

 

Kuna Maaeluministeeriumis on koostamisel väärtuslike põllumajandusmaade kasutamis- ja kaitsetingimuste seadmist käsitlev seaduse eelnõu, on maavanem seisukohal, et maakonnaplaneeringus kajastatakse väärtuslikku põllumajandusmaad informatiivse andmete kihina planeeringu ruumiliste väärtuste joonisel ja vastavaid kasutustingimusi planeeringuga ei seata.  

 

Riigikaitselistest küsimustest olid olulisemad riigikaitseliste objektide piiranguvööndite määramine ja nendes vööndites tegevuste kooskõlastamise vajadus Kaitseministeeriumiga.

Maanteede koridoride määramisega seotud probleemile lahenduse leidmiseks jätkub Rahandusministeeriumi ja Maanteeameti koostöö.

 

Maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 24.03.2016. Maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste põhjal täiendatakse planeeringut ja KSH aruannet ning KSH aruanne esitatakse Keskkonnaametile heakskiitmiseks. Seejärel saadetakse maakonnaplaneering järelevalve teostamiseks Rahandusministeeriumile.