Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Põlva Maavalitsus esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest.

 

Visioon

Põlva Maavalitsus on Põlvamaa hüvanguks töötav, mitmekülgset arengut soosiv ja inimestele vajalik organisatsioon – liider maakonnaelu edendamisel.

 

Põhiväärtused

Usaldusväärsus - asjatundlikkus, ausus, tegevuse seaduslikkus, lubaduste tähtaegne täitmine.

Avatus - abivalmidus, viisakus, hoolivus, oma tegevustest teavitamine.

Loovus - algatusvõime, uuendustega kaasaminek, lahendustele suunatud.

Koostöö - üheskoos tegutsemine ühiste eesmärkide nimel nii oma kolleegide kui partneritega.

 

Maavalitsuse teenistuja:

on kompetentne,

on sõbralik ja abivalmis,

oskab kuulata ja üldistada,

on lahendustele suunatud.