Planeeringute järelevalve

Maavanem teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üld-, teema- ja detailplaneeringute üle.

Seaduslik alus

  • Planeerimisseadus

  • Planeerimisseaduse kohaselt tuleb maavanemale järelevalve teostamiseks esitada kõik üld- ja teemaplaneeringud. 

Maavanem teostab järelevalvet detailplaneeringute üle järgmistel juhtudel:

  • detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks;

  • detailplaneering koostatakse maa-alale, mille kohta puudub kehtestatud üldplaneering;

  • detailplaneering, mille avalikul väljapanekul esitatud vastuväiteid ei ole kohalik omavalitsus planeeringu koostamisel arvestanud.

Maavanema kui järelevalve teostaja pädevuses on:

  • planeeringu õigusaktidele vastavuse kontrollimine;
  • planeeringu liigilt üldisema kehtestatud planeeringule vastavuse kontrollimine;
  • nõusoleku andmine liigilt üldisema, kehtestatud planeeringu muutmiseks;
  • planeeringus riigi huvide järgimise kontrollimine;
  • planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ning planeeringu koostamist, kui planeeringu koostamisel vastuväiteid ei arvestatud.

Üld- ja teemaplaneeringute olukord maakonnas

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

 

planeeringute peaspetsialist

 

Marika Saks 799 8913 marika.saks@polva.maavalitsus.ee kabinet 39