Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve

Maavanema kui järelevalve teostaja pädevuses on:

1. kontrollida maakonna omavalitsustes osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi (v.a. rehabilitatsiooniteenus ja erihoolekandeteenused) kvaliteeti ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamist;

2. lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse nõuetele vastavust;

3. teostada juhtumipõhist järelevalvet kodaniku vaide või kaebuse alusel.

 

Vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi Valitsusele vähemalt kord aastas.

 

Seaduslik alus

Sotsiaalhoolekande seadus 

 

Vajalikud sammud

 

Korraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

1. järelevalve kava koostamine;

2. kontrollitoimingute tegemine;

3. akti projekti koostamine;

4. teenuse osutaja vastuse nõudmine;

5. akti lõplik vormistamine ja kinnitamine;

6. vajadusel järelkontrolli teostamine ja vormistamine.

 

Erakorraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

1. kontrollitoimingute tegemine;

2. akti koostamine.

 

Tulemus:

1. Järelevalve akt, milles sisalduvad:

  • kontrolliobjektidega tutvumisel tehtud tähelepanekud;
  • ettepanekute ja soovituste kirjeldused;
  • tehtavad ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad.

2. Sunniraha rakendamine tegevuslitsentsi omavatele teenuseosutajatele.

 

Järelevalve teostaja:

Põlva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

 

sotsiaalhoolekande peaspetsialist

 

Margit Paju 799 8933 margit.paju@polva.maavalitsus.ee kabinet 25