Sünni registreerimine

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele (maavalitsus või kohalik omavalitsus). Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja (esindajad) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles.

 

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast alates.

 

Lapse ema on naine, kes on lapse sünnitanud.

 

Lapse isa on mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees: 1) kes on lapse sünni ajal emaga abielus; 2) kes on isaduse omaks võtnud või 3) kelle isaduse on tuvastanud kohus.

 

Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel, pärast lapse sünni registreerimist või juhul, kui isaduse omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, ka naise raseduse ajal.

 

Lapse emaga abielus olevat meest ei loeta lapse isaks, kui ta ei ole last eostanud ja abikaasad on selle kohta perekonnaseisuasutusele esitanud ühise avalduse või teine mees on isaduse omaks võtnud.

 

Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, siis täidetakse vastav osa sünni registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub peale sünni registreerimist, siis täidetakse isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist.

Kui lapse põlvnemine ei ole perekonnaseaduse kohaselt tuvastatud, jäetakse vanema andmed rahvastikuregistrisse kandmata (st neid ei ole ka sünnitõendil).

 

Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse  andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

 

 

 

Kestvus

Sünnikanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 7 tööpäeva.
Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid
Vastutaja

Maiken Jüriöö, 799 8921, e-post maiken.jyrioo@polva.maavalitsus.ee

Heili Kutsch,  799 8920, e-post heili.kutsch@polva.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Põlva linn, Kesk  20, kabinet 33  (või 34 )
Vastuvõtuajad: esmaspäevast neljapäevani 8-11, 13-16, reedeti 8-11
 

 

 

 

Vajaminevad
dokumendid

  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • Tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta juhul kui haigla on paberdokumendi väljastanud. Üldjuhul on rahvastikuregistris olemas elektrooniline sünnitõend.

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid sünnikande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente, näiteks vanemate abieludokument.
Avaldused ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles. Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Tulemus

Sünnikanne rahvastikuregistris. Vanematele väljastatakse soovi korral sünnitõend.

 

Esmane sünnitõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

 Sünnitõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku sünnikande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

 

Viide

Elektrooniline

Vajalikud
sammud

Teenust saavad kasutada ainult need lapsevanemad, kes on omavahel abielus.

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Sünni registreerimise avaldus allkirjastatakse digitaalselt mõlema vanema poolt.

 

Tulemus

 

Sünnikanne rahvastikuregistris. Vanematele väljastatakse soovi korral sünnitõend.

 

Esmane sünnitõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Sünnitõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku sünnikande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Lisainfo Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.