Surma registreerimine

Surma registreerimise avaldus esitatakse perekonnaseisuasutusele  seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Avalduse võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele (maavalitsus või kohalik omavalitsus).

Kestvus

Surmakanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 3 tööpäeva.

 

Hind

Riigilõivuvaba

 

Õigusaktid
Vastutaja
 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Põlva linn, Kesk  20 , kabinet 33  (või 34 )
Vastuvõtuajad: esmaspäevast neljapäevani 8-11, 13-16, reedeti 8-11.
 
Vajaminevad dokumendid
  • Surnu isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
  • Arstlik surmateatis
  • Avaldaja isikut tõendav dokument

Võimalusel esitatakse surnu abielu tõendav dokument.
Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid surmakande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente. Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Surmakande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

 

Tulemus

 

 

 

Lisainfo

Surmakanne rahvastikuregistris. Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.

Esmane surmatõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

 

Surmatõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku surmakande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

 

Viide

surma registreerimise avalduse blankett (pdf)